Politika kvality

Spoločnosť VLM Auto s.r.o. je na trhu od roku 1997. Od svojho vzniku sa venuje predaju a servisu vozidiel zn. Citroën. Profesionálnym prístupom k požiadavkám zákazníka, kvalitou poskytnutých prác a dodržiavaním uzavretých zmlúv s obchodnými partnermi si získala naša spoločnosť svoje stále miesto na trhu.

V oblasti kvality bol pre nás rozhodujúci rok 2003, kde sme úspešne zaviedli do praxe systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001. Dňa 9.12. 2003 nám bol udelený certifikát od spoločnosti DET NORSKE VERITAS.

V roku 2006 sme ukončili výstavbu nového predajného a servisného miesta, v roku 2008 sme dobudovali parkovacie miesta, prístrešky a oplotenie. V roku 2009 sme rozbehli činnosť predajného miesta v Humennom.

Vedenie spoločnosti VLM Auto s.r.o. si plne uvedomuje, že len kvalitnou organizáciou práce, zvyšovaním jej efektivity a neustálym zlepšovaním systému kvality a dodržiavaním noriem v zmysle STN EN ISO 9001 dokáže uspokojiť požiadavky našich zákazníkov v najvyššej kvalite.

Vedenie spoločnosti VLM Auto sa preto rozhodlo v súlade s politikou kvality našej materskej značky uplatniť zásady riadenia tak, aby sme lepšie uspokojovali našich zákazníkov a obchodných partnerov:

  1. spokojnosť zákazníka
  2. posilnenie dobrého mena spoločnosti
  3. poskytovanie služieb nad rámec štandardu
  4. vzťahy so svojimi dodávateľmi a odberateľmi budeme budovať na základe dlhodobej spolupráce a nie krátkodobých výhod
  5. sociálny program
  6. vzdelávací a školiaci program, odbornosť pracovníkov, vytváranie podmienok pre odborný rast zamestnancov firmy pre zlepšovanie kvality ich práce
  7. reklamné aktivity, zviditeľňovanie značky

Spokojnosť zákazníka

Chceme predvídať budúce nároky zákazníka pri rešpektovaní všetkých noriem a štandardov našej značky, zavádzať nové služby a zvyšovať kvalitu práce. Následne dôsledne kontrolovať kvalitu vykonaných prác.

Posilnenie dobrého mena spoločnosti

Chceme neustále zvyšovať kvalitu našich služieb, dodávok, sledovať spokojnosť zákazníka s následnou analýzou opatrení, ktoré je potrebné prijať.

Poskytovanie služieb nad rámec štandardu

Starostlivosť o zákazníka nekončiť predajom vozidla, ale venovať systematickú pozornosť popredajnej starostlivosti o zákazníka, venovať pozornosť zákazníkom, ktorí využívajú iba služby servisu.

Vzťahy s dodávateľmi a odberateľmi

Budovať na základe dlhodobej spolupráce pri maximálnom snažení o čo najvyššiu kvalitu dodávok.

Sociálny program

Hlavným pilierom našej spoločnosti sú naši zamestnanci, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou riadenia orientovaného na zákazníka. Preto sa budeme snažiť o zvyšovanie ich odbornosti a zručností. Zároveň sa budeme snažiť, aby vytvorené sociálne podmienky a istoty pre našich pracovníkov im pomohli podávať maximálne pracovné výkony.

Reklamné aktivity

Zviditeľniť a dostať do širokého povedomia vo zverenom regióne firmu VLM Auto s.r.o.

Všetky zdroje, materiálne, finančné a ľudské musia zabezpečiť rozvoj firmy. Tento rozvoj však musí byť rentabilný. V tomto kontexte zo zámerom dosiahnuť stanovené ciele musíme svoje snaženie sústrediť na vybudovanie systému manažérstva kvality, rozvíjať vzdelávanie pracovníkov v závislosti od ich potrieb a vytvoriť podmienky internej komunikácie uľahčujúcej vytvorenie a uplatňovanie našich procesov. Preto riaditeľ firmy, vedúci pracovníci, zamestnanci našej spoločnosti si musia od dnešného dňa osvojiť tieto ciele a zapojiť sa do úsilia zameraného na dosiahnutie nášho spoločného úspechu.