Právne podmienky

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webových stránok www.vlmauto.sk a www.moj-citroen.sk (ďalej len „stránky“) je spoločnosť VLM Auto, s.r.o., so sídlom na adrese Priemyselná 5805, Michalovce 071 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 14369/V, oddiel Sro. IČO 36 574 333 (ďalej len „spoločnosť VLM Auto, s.r.o.).

2. Všeobecné ustanovenia

Účelom tohto dokumentu (právnych podmienok) je poskytnúť návštevníkom stránok informácie o podmienkach ich použitia. Každý návštevník stránok je povinný oboznámiť sa s týmto dokumentom a použitím stránok vyjadruje svoj súhlas s podmienkami, ktoré sú v ňom uvedené.

3. Obsah stránok

Obsah stránok má výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Spoločnosť VLM Auto, s.r.o. vyvíja náležíte úsilie, aby obsah stránok a informácie na stránkach uvedené boli bezchybné, neposkytuje však žiadnu záruku na použitie obsahu stránok alebo informácií na stránkach uvedených.

4. Ochrana duševného vlastníctva

Obsah a dizajn stránok sú duševným vlastníctvom spoločnosti VLM Auto, s.r.o. a/alebo duševným vlastníctvom partnerov spoločnosti VLM Auto, s.r.o., pričom akékoľvek a všetky práva k týmto predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené. Akékoľvek použitie obchodných značiek a ochranných známok, ktoré sú na stránkach uvedené alebo zobrazené, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obchodných značiek a ochranných známok je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti VLM Auto, s.r.o..

5. Použitie obsahu stránok

Obsah stránok môže byť použitý iba v súlade s podmienkami tohto dokumentu (právnych podmienok) a v súlade s podmienkami aplikovaných všeobecne záväzných právnych predpisov. Spoločnosť VLM Auto, s.r.o. udeľuje súhlas výlučne na prezeranie, tlačenie alebo uchovanie obsahu stránok na osobnú nekomerčnú potrebu. Akékoľvek iné použitie obsahu stránok, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obsahu stránok alebo jeho časti je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti VLM Auto, s.r.o..

6. Zmena stránok

Spoločnosť VLM Auto, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť obsah stránok, ako aj ukončiť prevádzku stránok.

7. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje návštevníkov stránok, ktoré sú poskytnuté spoločnosti VLM Auto, s.r.o. prostredníctvom stránok, sú poskytnuté výlučne na základe dobrovoľnosti. Spoločnosť VLM Auto, s.r.o. nezhromažďuje, neposkytuje tretím osobám ani akýmkoľvek iným spôsobom nespracúva osobné údaje návštevníkov stránok bez predchádzajúce súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8. Zmena právnych podmienok

Spoločnosť VLM Auto, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok.