Poistenie vozidiel

Poistenie GAP

Poistenie finančnej straty – GAP, ako nadstavba k havarijnému poisteniu, zabezpečuje zlepšenie finančnej situácie pokiaľ dôjde k totálnej škode v dôsledku havárie alebo krádeže motorového vozidla. Z havarijného poistenia sa hradí v prípade krádeže motorového vozidla alebo totálnej škody v dôsledku havárie iba všeobecná hodnota vozidla, t.j. cena vozidla v čase poistnej udalosti. Z poistenia finančnej straty – GAP sa uhradí rozdiel, ktorý vzniká medzi všeobecnou hodnotou vozidla a obstarávacou cenou, za ktorú bolo dané vozidlo nadobudnuté. To umožňuje nielen splatiť dlh leasingovej spoločnosti, ale zabezpečí i dostatok financií na kúpu vozidla porovnateľnej hodnoty, akú malo ukradnuté resp. havarované motorové vozidlo.

Poistenie zahŕňa nasledovné riziká:

  • krádež motorového vozidla
  • totálna škoda na motorovom vozidle v dôsledku havárie

Poistenie možno uzatvoriť za nasledovných podmienok :

  • uzatvorená úverová/leasingová zmluva s niektorým z našich obchodných partnerov, nie je staršia ako 6 mesiacov
  • jedná sa o nové alebo použité (ojazdené) motorové vozidlo, ktorého celková hmotnosť nepresahuje 3,5t, s platným technickým preukazom a prideleným evidenčným číslom
  • na vozidlo je uzatvorené havarijné poistenie s niektorou poisťovňou pôsobiacou na našom trhu
  • klient má menej ako 70 rokov (ak sa jedná o fyzickú osobu)

Konkrétne podmienky pre uzatvorenie poistenia finančnej straty – GAP sú vždy dohodnuté vo Všeobecných poistných podmienkach a poistnej zmluve s konkrétnym partnerom (leasingová spoločnosť prípadne priamo s klientom) a nemusia byť vždy úplne totožné s podmienkami uvedenými na tejto stránke. Poistenie je možné dojednať iba prostredníctvom našich partnerov.