Poistenie vozidiel

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

PZP: definícia

Povinné zmluvné poistenie je stanovené zákonom a upravuje ho zákon č. 381/2001 v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony a vyhlášky. Ten, kto zaviní dopravnú nehodu prevádzkou motorového vozidla, je zodpovedný za všetky spôsobené škody a za ich náhradu poškodeným. Jeho uzavretím sa prenáša zodpovednosť za náhradu vzniknutých škôd z poisteného na poisťovňu.

PZP: zodpovednosť za spôsobenú škodu

Nároky poškodených na náhradu vzniknutých škôd na zdraví a na majetku majú vzhľadom na rastúcu životnú úroveň stúpajúcu tendenciu a náhrada mnohokrát presahuje finančné možnosti osoby, ktorá je za ňu zodpovedná. Zákonodarca ukladá povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie v zmysle spoločenského záujmu a nutnosti primerane finančne odškodniť obete dopravných nehôd.

Postihy za neuzatvorenie povinného zmluvného poistenia

Prevádzkovanie vozidla bez platného PZP je priestupok, nakoľko porušujete zákonom stanovenú povinnosť. Za toto porušenie Vám bude príslušnými správnymi orgánmi bude uložená pokuta až do výšky viac ako 3.000 €. Ak zaviníte dopravnú nehodu, poškodeného síce odškodní Slovenská kancelária poisťovateľov z tzv. garančného fondu, následne však bude vymáhať vyplatenú škodu v plnej výške škody a pokutu Vás.

Akú výšku škody poisťovňa nahradí, pokiaľ máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie?

Maximálna výška náhrady škody je závislá od limitu poistného plnenia, ktorý máte uvedený v poistnej zmluve. Poistné krytie je spravidla s limitom 20 / 20 miliónov Sk, alebo 60/ 60 mil. Sk prvý limit sú náhrady za škody vyplatené všetkým poškodeným z jednej poistnej udalosti na majetku a druhý pri škode na zdraví, pre každého poškodeného osobitne. Zvýšený limit na zákonné poistenie sa odporúča najmä vozidlám, ktoré často jazdia do zahraničia.

PZP: čo je biela a zelená karta a na čo slúži?

Obe karty vydáva poisťovňa a sú potvrdením o uzavretí poistnej zmluvy o PZP. Biela karta je potvrdenie, ktoré platí pre územie SR . Vodič je povinný preukázať sa bielou kartou pri kontrole príslušným orgánom, alebo pri dopravnej nehode ostatným účastníkom. Zelená karta je medzinárodný doklad, ktorým je vodič povinný sa preukázať v zahraničí. Je akceptovaná na území štátov, ktoré sú v nej vyznačené. V prípade, že cestujete na územie štátu, s ktorým nemá Slovenská republika uzatvorenú dohodu o zelenej karte, môžete uzavrieť na území takéhoto štátu tzv. hraničné poistenie.

Čo je kryté povinným zmluvným poistením?

Poistka na zmluvné poistenie zodpovednosti chráni každého vodiča, ktorý v čase nehody používa vozidlo a zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou tohto motorového vozidla. V zmysle podmienok poistenia uhradí poisťovňa poškodenému namiesto vodiča:

  • nároky za poškodenie na zdraví a náklady v prípade úmrtia
  • škody vzniknuté poškodením, zničením a odcudzením alebo stratou vecí,
  • náklady spojené s právnym zastúpením,
  • ušlý zisk